Ý nghĩa, tầm quan trọng luật bảo vệ sức khỏe nhân dân

By | 29/01/2015

Đề cương học phần sức khỏe nhân dân
Trả lời:
/ Ý nghĩa về chính trị nhà nước

+ Xác định vấn đề cơ bản của Y tế Việt Nam và sức khỏe của nhân dân

+ Nâng cao khả năng xây dựng chính sách pháp luật của ngành y tế

+ Phản ánh kinh nghiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền y tế XHCN vì sức khỏe toàn dân

+ Luật mang tính toàn diện, tổng hợp tạo hành lang pháp lí vững chắc lành mạnh cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân

+ Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn dân, cơ quan đơn vị trong bảo vệ sức khỏe nhân dân

+ Xác định vai trò to lớn của hệ thống y tế Nhà nước và y tế tư nhân trong bảo vệ sức khỏe nhân dân

+ Khẳng định bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn liền với bảo về môi trường, chống ô nhiễm môi trường

+ Xác định bảo vệ sức khỏe nhân dân với định hướng phòng bệnh là chủ yếu trong nên y học Việt Nam

+ Gắn liền với phục hồi chức năng và bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *