Tag : Kinh thủ thái âm Phế

Home » Posts tagged Kinh thủ thái âm Phế"

Tiếp theo các phần trước, sau đây mình sẽ giới thiệu hết 10 đường kinh còn lại, 3. Kinh Túc Thái Âm Tỳ: Gồm 21 huyệt Câu chuyện: Một người da trắng (Ẩn Bạch) đến Đại Đô để gặp một người da trắng khác (Thái Bạch), cả 2 cùng dắt nhau đến gặp Công tôn ..

Read more