Tag Archives: phân loại bệnh khớp

PHÂN LOẠI CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP

PHÂN LOẠI CÁC BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP (ARA NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION OF ARTHRITIS AND RHEUMATISM – 1983) I. CÁC BỆNH CUẢ TỔ CHỨC LIÊN KẾT 1. Viêm khớp dạng thấp (Rheumatoid Arthritis – RA)  Yếu tố dạng thấp (IgM rheumatoid factor -RF) (+)  Yếu tố dạng thấp (IgM rheumatoid factor -RF) (-) 2.… Read More »