Tag : tử thi

Home » Posts tagged tử thi"

Khám ngoài có thể thấy – Xác còn tươi: Cơ thể nạn nhan mềm, có bọt hồng sùi ra ở miệng, mũi, nhất là khi ân vào thành ngực // Đặc điểm của bọt: Bọt nhỏ khó tan trong nước, dính. Thành phần của bọt gồm nước, không khí, thanh phần hữu hình trong máu ..

Read more