Tag : U lympho

Home » Posts tagged U lympho"

U LYMPHO ÁC TÍNH (Malignant lymphomas) Bài Giảng Học Viện Quân Y – TS Nghiêm Thị Minh Châu 1. Đại c­ương : 1.1. Khái niệm về bệnh : + U lympho ác tính là một nhóm bệnh lý ác tính của tổ chức lympho, có thể tại hạch hoặc ngoài hạch, bao gồm 2 nhóm bệnh chính: ..

Read more