Category Archives: Wordpress

Thay đổi Footer mặc định của Gensis WordPress

Trước hết  cần loại bỏ footer mặc định, để loại bỏ các nội dung của chân chỉ đơn giản là thêm dòng sau vào con chủ đề của bạn  function.php remove_action(‘genesis_footer’, ‘genesis_do_footer’); Thêm vào cuối cùng mã sau add_action(‘genesis_footer’, ‘do_custom_footer’); functiondo_custom_footer() { ?> <div id=”footer-widgetized”>     <div class=”wrap”>         <div class=”footer-col1″>             <?php if( !function_exists(‘dynamic_sidebar’) || !dynamic_sidebar(‘Footer Left’) ) :… Read More »