Category Archives: Giải phẫu

Frank Netter, Atlas Giải phẫu Người 5E

Atlas giải phẫu người của họa sĩ, bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Pháp Frank H. Netterminh họa chi tiết để làm sáng tỏ chủ đề thường gây khó khăn cho người học này, cung cấp một sự gắn kết, các từ vựng trực quan mới nhất để hiểu giải phẫu và làm cách… Read More »

Đại Cương Về Hệ Thần Kinh

Hệ thần kinh là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Điều phối tất cả hoạt động của cơ quan và môi trường bên trong cơ thể. Về phương diện giải phẫu học người ta chia hệ thần kinh làm hai phần: – Hệ… Read More »